W przygotowaniu

Damurski Ł. (red.)

Model lokalnego centrum usługowego jako narzędzie kształtowania spójności terytorialnej obszarów miejskich

Książka poprzez rekapitulację aktualnych teorii urbanistycznych i przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań empirycznych wnosi nową wiedzę z zakresu planowania lokalnych ośrodków usługowych. Jednocześnie pozycja ta może być dobrą płaszczyzną popularyzacji idei LCU, jako instrumentu podniesienia żywotności osiedli mieszkaniowych, zwiększenia ładu przestrzennego w obszarach zurbanizowanych, sprawiedliwego rozdysponowania zasobów czy kształtowania tożsamości lokalnej.
— fragment recenzji dr hab. Mariana Kachniarza

Więcej

W przygotowaniu

Bartlewska-Urban M.

Modele lepkosprężyste ośrodka porowatego i przykłady ich zastosowań w geoinżynierii

Modelowanie matematyczne coraz powszechniej jest stosowane do badania zjawisk fizycznych. Posługując się aparatem matematycznym, można zbadać właściwości obiektu, które trudno byłoby zbadać empirycznie lub przez predykcję zachowania się np. konstrukcji pod wypływem czynnika zewnętrznego. W pracy Modele lepkosprężyste ośrodka porowatego i przykłady ich zastosowań w geoinżynierii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest w istocie model matematyczny będący podstawą wszelkich rozwiązań praktycznych w geoinżynierii oraz co jest istotne przy tworzeniu modelu matematycznego, by był użyteczny i miał uzasadnienie fizyczne.

Więcej

W przygotowaniu

Brzostowski K.

Zastosowanie przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych

W książce Zastosowanie przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych przedstawiono zagadnienia dotyczące fuzji danych strumieniowych zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Pojęcie fuzji danych strumieniowych obejmuje teorie, metody, techniki i narzędzia wykorzystywane do łączenia danych pochodzących z różnych źródeł (np. czujników pomiarowych) w celu uzyskania lepszego opisu obserwowanego obiektu w porównaniu z opisem uzyskanym z wykorzystaniem tradycyjnych podejść, w których dane z wielu źródeł przetwarzane są oddzielnie.

Więcej