Pełech A., Szczęśniak S.

Wentylacja i klimatyzacja. Zadania z rozwiązaniami i komentarzami

Proponowany zbiór zadań stanowi wybór najciekawszych i najbardziej reprezentatyw­nych problemów z zakresu wentylacji i klimatyzacji różnych pomieszczeń. Poczyna­jąc od najprostszych ćwiczeń rachunkowych – dotyczących obliczeń parametrów stanu powie­trza wilgotnego, obli­czeń zjawisk jednostkowych, tj. strumienia powietrza wentylu­jącego na podstawie różnych założeń oraz mocy wymienników ciepła, niezbędnych do uzdat­niania powietrza – do pełnych obliczeń urządzeń klimatyzacyjnych.
W książce pokazano, jak wykonuje się bilanse ciepła pomieszcze­nia w okresie ciepłym i zimnym. Wprowa­dzono zagadnienia oszczędzania energii przez odpowiedni wybór systemu uzdatnia­nia po­wietrza, stoso­wanie obiegu powietrza, odzysku ciepła z powietrza usuwanego i wyko­rzystania niekon­wencjonalnego źródła energii, jakim jest np. wymiennik gruntowy.
W celu lepszego zaznajomienia Czytelników ze specyfiką projektowania urządzeń wen­tyla­cyjnych i klimatyzacyjnych do opracowania przykładowych rozwiązań wybrano zarówno pomieszczenia użyteczności publicznej, jak i pomieszczenia przemysłowe z różną technologią.
Większość zadań opatrzono komentarzem, w którym zawarto zasady prawidłowego roz­wią­zywania zagadnień dotyczących wentylacji pomieszczeń z uwzględnieniem funkcjonalności systemów, zasad re­gula­cji i zabezpieczeń, oszczędności energii oraz wykonania analizy całorocznego działania sys­temu wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego.

Cena: 50,00 zł
Liczba stron: 286Rok wydania: 2012
ISBN 978-83-7493-655-2

Brak możliwości komentowania.