W przygotowaniu

Nowość

Masztalski R.P., Kryczka P.

Przeobrażenia struktury przestrzennej małych miast Dolnego Śląska po 2000 roku

Wydana w 2005 roku monografia pt.: „Przeobrażenia struktury przestrzennej małych
miast Dolnego Śląska po 1945 roku” badała zjawiska urbanistyczne występujące
w małych miastach Dolnego Śląska w okresie 1945 – 2000. Po 2000 roku nastąpiło
przyspieszenie procesów modernizacyjnych miast polskich wynikające w największym
stopniu ze wsparcia ekonomicznego jakie uzyskaliśmy po włączeniu Polski w
2004 roku w struktury Unii Europejskiej. Jednak już wcześniej Polska korzystała z tak
zwanych funduszy strukturalnych. W okresie akcesyjnym przygotowującym nasz kraj
do wejścia w skład Unii Europejskiej realizowane były programy polityki spójności w
latach 2000-2006. Realizowane one były przez 4 fundusze strukturalne: Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz
Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa.
Celem takiej pomocy było zminimalizowanie różnic na wszystkich płaszczyznach
pomiędzy państwami członkowskimi Unii. Polska skorzystała z tego wsparcia w bardzo
dużym wymiarze, ze względu na wielkość naszego kraju, największego wśród
nowych pretendentów unijnych. Zadaniem funduszy była pomoc dla regionów słabo
rozwiniętych, restrukturyzacja obszarów, w których występuje zjawisko przemysłu
zanikającego, a także zwalczanie bezrobocia. Wszystkie te działania w największym
stopniu dotyczyły miast małych, które najbardziej dotknęła transformacja ustrojowa z
1989 roku. Dzisiaj bardzo łatwo zapominamy komu w ogromnym stopniu zawdzięczamy
dzisiejszy poziom rozwoju naszego kraju, a wierzymy części polityków przekonujących
nas, że to co nas otacza, to zasługa ich obecnych działań.
Kolejnym powodem do podjęcia prezentowanych w tym opracowaniu badań jest
podjęta w 1999 roku reforma administracyjna kraju, która wiąże się ze zmianami modelu
funkcjonowania wprowadzającego w miejsce podziału dwustopniowego kraju
(gmina, województwo) podział trójstopniowy (gmina, powiat, województwo) zwiększając
jednocześnie stopień dostępności organów samorządu lokalnego, co miało niebagatelny
wpływ na procesy miastotwórcze.
I wreszcie powodem trzecim i najważniejszym jest zmiana paradygmatu urbanistycznego
rozwoju miasta. Procesy które zachodzą od początku XXI wieku w obszarze
teorii i modeli urbanistycznych, a także niewyobrażalnie szybki rozwój technologii
informatycznych ze sztuczną inteligencja na czele, zmieniają sposób myślenia o przekształceniach
i rozwoju miast niemal z dnia na dzień. Przykładowo w ciągu niecałych 20 lat myślenie o sposobach budowania systemów komunikacyjno-transportowych
miast zmieniło się diametralnie. Inteligentne systemu transportu z udziałem pojazdów
autonomicznych w miastach to dzisiaj już rzeczywistość mająca swoje pierwsze realizacje.
Dotyczy to także zwiększenia świadomości mieszkańców i władz miast w obszarze
ekologii a także wzrostu aktywności społecznej mieszkańców uczestniczących
w działaniach partycypacyjnych. Wszystkie te czynniki są naszym zdaniem wystarczającym
powodem do podjęcia badań nad uzupełnieniem obrazu przekształceń struktur
przestrzennych małych miast Dolnego Śląska o to co stało się po roku 2000.

Cena: --- zł
Liczba stron: 282Format: 170 x 240 mmRok wydania: 2020

Brak możliwości komentowania.