Nowość

Malecha Z.M.

Aerodynamika turbin wiatrowych. Wybrane aspekty

/

Monografia Aerodynamika turbin wiatrowych. Wybrane aspekty jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z aerodynamiką turbin oraz farm wiatrowych. Zaprezentowano w niej główne teorie i metody projektowania turbin oraz farm wiatrowych. Przedstawiono także uproszczoną analizę ekonomiczną oraz możliwości wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji do wsparcia w procesie projektowania turbin wiatrowych.

Więcej

Nowość

Wodo W., Rybak D., Błaśkiewicz P.

Analiza ekosystemu tożsamości cyfrowej w Polsce, stopnia jego wdrożenia i zastosowanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną Dostępne jako plik PDF

/

W książce analizujemy poszczególne elementy składowe ekosystemu usług cyfrowych w Polsce i pokazujemy, jak korzystać z nich efektywnie. Prezentujemy, jak działa i co oferuje nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód), w jaki sposób wykorzystywać podpisy elektroniczne i je łatwo weryfikować, czym jest portfel tożsamości mObywatel i co oferuje oraz jak będzie wyglądać koncepcja europejskiego portfela tożsamości EUDI Wallet.

Więcej

Nowość

Andruszkiewicz A.

Badania przepływów ciekły metal-gaz w polu magnetycznym ultradźwiękową metodą echa

/

W monografii przedstawiono wyniki badań autora wykorzystujących ultradźwiękową metodę echa w pomiarach parametrów fazy gazowej (począwszy od pojedynczych pęcherzy, przez przepływ łańcuchowy, aż do uzyskania roju pęcherzy) poruszającej się w ciekłym metalu, w polu magnetycznym wytworzonym przez magnesy trwałe o średniej indukcji B = 300 mT. Uzyskane wyniki porównano z tożsamymi, lecz bez udziału pola magnetycznego.

Więcej

Nowość

Jurasz J.

Czasowa i przestrzenna komplementarność niedyspozycyjnych odnawialnych źródeł energii w kontekście zapotrzebowania na energię elektryczną. Zlewnia Nysy Kłodzkiej na obszarze powiatu kłodzkiego – studium przypadku

/

W monografii dokonano opisu zmian zachodzących w systemach elektroenergetycznych na skutek rosnącej zmienności po stronie podażowej. Zaprezentowano wiele działań związanych ze sposobami integracji źródeł odnawialnych, szczególny nacisk kładąc na koncepcję ich komplementarności. Przedstawiono założenia teoretyczne dotyczące komplementarności oraz przywołano i zaimplementowano główne wskaźniki służące do jej oceny. Porównano i oceniono ich przydatność w kontekście badania niezawodności układu zasilania bazującego na źródłach niedyspozycyjnych. Analizę wskaźników komplementarności oparto na danych rzeczywistych raportowanych przez operatorów systemów przesyłowych lub symulowano je na podstawie parametrów meteorologicznych.

Więcej

Nowość

Szrek J.

Inspekcyjne roboty mobilne. Synteza, badania, aplikacje

Roboty mobilne są coraz powszechniej wykorzystywane w świecie techniki. Wyręczają człowieka w pracach monotonnych, powtarzalnych i uciążliwych. W zadaniach eksploracyjnych natomiast umożliwiają badanie odległych planet, w inspekcji zapewniają powtarzalność procesu, a w życiu codziennym mogą nas na przykład zastąpić w nużących pracach domowych.

Więcej

Nowość

Kużawa M.

Monitoring sensoryczny obiektów mostowych w trakcie ich eksploatacji

Monografia jest próbą syntetycznego przedstawienia kluczowych – zarówno teoretycznych, jak i technicznych – aspektów monitoringu sensorycznego obiektów mostowych. Pomimo dużej złożoności i rozległości tego multidyscyplinarnego zagadnienia, autor – na podstawie dostępnej wiedzy naukowo-technicznej, wieloletnich badań własnych oraz doświadczeń wynikających z udziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w zakresie diagnostyki i oceny kondycji obiektów mostowych – podjął próbę nie tylko uściślenia, ujednolicenia, sklasyfikowania i omówienia wiedzy dziedzinowej związanej z monitoringiem sensorycznym obiektów mostowych, ale także  stworzenia kompleksowej metodyki monitorowania zachowania się tego rodzaju obiektów i  implementacji zaproponowanych procedur.

Więcej

Nowość

Szlachta M.

Nanomateriały węglowe w usuwaniu syntetycznych barwników organicznych z wód

W niniejszej monografii przeanalizowano możliwości wykorzystania w technologii oczyszczania wód i ścieków materiału nowej generacji, jakim są nanorurki węglowe. Zaprezentowane badania własne dotyczą usuwania syntetycznych barwników organicznych na drodze adsorpcji przy użyciu wielościennych nanorurek węglowych w wydzielonym reaktorze i układzie wielofunkcyjnym, który łączy adsorpcję z niskociśnieniową filtracją membranową.

Więcej

Nowość

Głowacki T.

Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska

/ / /

Książka, którą dostaje Czytelnik do ręki, poświęcona jest geodezji: nauce o pomiarach Ziemi, a także obiektów powstałych na jej powierzchni i ich wzajemnym przestrzennym rozmieszczeniu. Uwzględniane są obiekty naturalne i sztuczne – zachodzące zmiany wymiarów rejestruje się zarówno w czasie, jak i w przestrzeni.

Więcej

Nowość

Tutaj J., Czaja S.

Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej

/

Praca zawiera obszerną dawkę wieloprzekrojowych analiz, wskazujących na złożoność, ewoluowanie i rozwój teorii liberalizmu i jej znaczenia w warunkach występowania rozmaitych sprzeczności, konfliktogennych procesów oraz barier w różnych sferach i obszarach życia społeczno-gospodarczego, sprzeczności interesów zarówno między państwami, jak i wewnątrz poszczególnych krajów

Więcej

Nowość

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)

Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 46. i 47. edycji PASB Executive MBA

Niniejsza książka jest kolejną (czwartą już) pozycją wydaną w Serii: Biblioteka Szkoły Biznesu. Stanowi zbiór tekstów autorstwa praktyków zarządzania – absolwentów 46. i 47. edycji studiów podyplomowych Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu program Executive MBA realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. To wyjątkowa kolekcja obejmująca szerokie spektrum tematów dotyczących zarówno ogólnych zasad zarządzania, jak i specjalistycznych dziedzin pochodzących bezpośrednio z polskiej rzeczywistości biznesowej.

Więcej

Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Nowość

Szumilas A.

Przestrzenie parkingowe w urbanistyce współczesnych osiedli mieszkaniowych w Polsce. Planowanie, realizacja, przyszłość

Badania, które autorka zrealizowała oraz zaprezentowała w monografii, pozwalają na podsumowanie kilku dziesięcioleci w kontekście planowania, przekształcania oraz realizacji przestrzeni parkingowych. Był to czas niezwykle intensywny zarówno pod względem politycznym, społecznym, jak i gospodarczym. Wszelkie globalne procesy polegające na zmianie stylu życia społeczeństwa czy wzroście znaczenia transportu indywidualnego przełożyły się na kształtowanie osiedli mieszkaniowych oraz wpłynęły na mobilność mieszkańców.

Więcej

Nowość

Wolf-Baca M.

Sezonowa zmienność migracji genów oporności na antybiotyki i struktur bakteryjnych w biofilmie na kolejnych etapach oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia

Niniejsza monografia dotyczy wpływu procesów technologicznych i pór roku na zmiany obecności genów powodujących niewrażliwość na pewne grupy antybiotyków w mikroorganizmach pochodzących z biofilmów zebranych na różnych etapach uzdatniania wody. W badaniach własnych wykorzystano techniki molekularne oraz przeprowadzono analizy porównawcze i statystyczne.

Więcej

Nowość

Kawa M.

Zastosowania pól losowych do opisu anizotropowych ośrodków gruntowych w wybranych zagadnieniach geoinżynierii

W pracy przedstawiono kompletną procedurę numeryczną jednoczesnej identyfikacji kąta obrotu oraz skali fluktuacji właściwości gruntu na podstawie powszechnie wykonywanych badań in situ. Pokazano, że w pewnych rodzajach podłoża kąt ten rzeczywiście występuje i może osiągać znaczne wartości. Wykazano przy tym, że wartość tego kąta wpływa w sposób znaczący na niezawodność konstrukcji.

Więcej