Aktualności

Nowość

Wolf-Baca M.

Sezonowa zmienność migracji genów oporności na antybiotyki i struktur bakteryjnych w biofilmie na kolejnych etapach oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia

Niniejsza monografia dotyczy wpływu procesów technologicznych i pór roku na zmiany obecności genów powodujących niewrażliwość na pewne grupy antybiotyków w mikroorganizmach pochodzących z biofilmów zebranych na różnych etapach uzdatniania wody. W badaniach własnych wykorzystano techniki molekularne oraz przeprowadzono analizy porównawcze i statystyczne.

Więcej

Nowość

Kużawa M.

Monitoring sensoryczny obiektów mostowych w trakcie ich eksploatacji

Monografia jest próbą syntetycznego przedstawienia kluczowych – zarówno teoretycznych, jak i technicznych – aspektów monitoringu sensorycznego obiektów mostowych. Pomimo dużej złożoności i rozległości tego multidyscyplinarnego zagadnienia, autor – na podstawie dostępnej wiedzy naukowo-technicznej, wieloletnich badań własnych oraz doświadczeń wynikających z udziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w zakresie diagnostyki i oceny kondycji obiektów mostowych – podjął próbę nie tylko uściślenia, ujednolicenia, sklasyfikowania i omówienia wiedzy dziedzinowej związanej z monitoringiem sensorycznym obiektów mostowych, ale także  stworzenia kompleksowej metodyki monitorowania zachowania się tego rodzaju obiektów i  implementacji zaproponowanych procedur.

Więcej

Nowość

Głowacki T.

Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska

Książka, którą dostaje Czytelnik do ręki, poświęcona jest geodezji: nauce o pomiarach Ziemi, a także obiektów powstałych na jej powierzchni i ich wzajemnym przestrzennym rozmieszczeniu. Uwzględniane są obiekty naturalne i sztuczne – zachodzące zmiany wymiarów rejestruje się zarówno w czasie, jak i w przestrzeni.

Więcej

Nowość

Andruszkiewicz A.

Badania przepływów ciekły metal-gaz w polu magnetycznym ultradźwiękową metodą echa

W monografii przedstawiono wyniki badań autora wykorzystujących ultradźwiękową metodę echa w pomiarach parametrów fazy gazowej (począwszy od pojedynczych pęcherzy, przez przepływ łańcuchowy, aż do uzyskania roju pęcherzy) poruszającej się w ciekłym metalu, w polu magnetycznym wytworzonym przez magnesy trwałe o średniej indukcji B = 300 mT. Uzyskane wyniki porównano z tożsamymi, lecz bez udziału pola magnetycznego.

Więcej

Nowość

Szlachta M.

Nanomateriały węglowe w usuwaniu syntetycznych barwników organicznych z wód

W niniejszej monografii przeanalizowano możliwości wykorzystania w technologii oczyszczania wód i ścieków materiału nowej generacji, jakim są nanorurki węglowe. Zaprezentowane badania własne dotyczą usuwania syntetycznych barwników organicznych na drodze adsorpcji przy użyciu wielościennych nanorurek węglowych w wydzielonym reaktorze i układzie wielofunkcyjnym, który łączy adsorpcję z niskociśnieniową filtracją membranową.

Więcej

Nowość

Łużyniecka E.

Kościół Dominikanów w Gdańsku

W prezentowanej pracy podjęto się próby odtworzenia przeobrażeń architektury kościoła dominikanów, usytuowanego obecnie w obrębie Głównego Miasta w Gdańsku. Kościół ten jest jedyną zachowaną w całości częścią dawnego klasztoru. Pozostałe fragmenty uległy zniszczeniu i do dziś przetrwały jedynie ich podziemne relikty pod halą targową, ulicą Pańską oraz pod placem Dominikańskim.

Więcej

Zapowiedzi

W przygotowaniu

Bac-Bronowicz J., Uciechowska-Grakowicz A. (red.)

System ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej. Geoportal 3D Seko Z z interaktywnym modelem miasta

Przedstawione badania są częścią projektu „Opracowanie Systemu ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej (SekoZ)” POIR.04.01.04-00-0023/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zrealizowanego przez Politechnikę Wrocławską, ATMOTERM S.A. i SHH Sp. z o.o. Celem projektu było opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego przeznaczonego do ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej SekoZ. Wykorzystanie w tym systemie technologii GIS 3D oraz modelowania parametrów meteorologicznych i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, pozwoliło na wyznaczenie usług ekosystemowych, jakie zieleń miejska świadczy na rzecz mieszkańców.

Więcej