Aktualności

Inwentaryzacja!

Fot.: Tim Mossholder (Unsplash)

Fot.: Tim Mossholder (Unsplash)

Informujemy, że w związku z inwentaryzacją od 28 września 2023 r. sprzedaż książek będzie wstrzymana.

Przepraszamy za niedogodności.

PoliButik i Oficyna Wydawnicza

Fot.: Robert Banaś

Nasze wybrane wydawnictwa można kupić w PoliButiku, czyli politechnicznym sklepiku z gadżetami, znajdującym się w holu gmachu głównego (bud. A-1, pok. 172).

Do końca sierpnia sklepik będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00. Po wakacjach godziny te zostaną wydłużone.

Płatność za zakupy możliwa jest tylko bezgotówkowo.

Kontakt w sprawie dostępności i zamawiania konkretnych tytułów: 533 077 069.

Nowość

Malecha Z.M.

Aerodynamika turbin wiatrowych. Wybrane aspekty

Monografia Aerodynamika turbin wiatrowych. Wybrane aspekty jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z aerodynamiką turbin oraz farm wiatrowych. Zaprezentowano w niej główne teorie i metody projektowania turbin oraz farm wiatrowych. Przedstawiono także uproszczoną analizę ekonomiczną oraz możliwości wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji do wsparcia w procesie projektowania turbin wiatrowych.

Więcej

Nowość

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)

Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 46. i 47. edycji PASB Executive MBA

Niniejsza książka jest kolejną (czwartą już) pozycją wydaną w Serii: Biblioteka Szkoły Biznesu. Stanowi zbiór tekstów autorstwa praktyków zarządzania – absolwentów 46. i 47. edycji studiów podyplomowych Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu program Executive MBA realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. To wyjątkowa kolekcja obejmująca szerokie spektrum tematów dotyczących zarówno ogólnych zasad zarządzania, jak i specjalistycznych dziedzin pochodzących bezpośrednio z polskiej rzeczywistości biznesowej.

Więcej

Seria: Biblioteka Szkoły Biznesu

Nowość

Jurasz J.

Czasowa i przestrzenna komplementarność niedyspozycyjnych odnawialnych źródeł energii w kontekście zapotrzebowania na energię elektryczną. Zlewnia Nysy Kłodzkiej na obszarze powiatu kłodzkiego – studium przypadku

W monografii dokonano opisu zmian zachodzących w systemach elektroenergetycznych na skutek rosnącej zmienności po stronie podażowej. Zaprezentowano wiele działań związanych ze sposobami integracji źródeł odnawialnych, szczególny nacisk kładąc na koncepcję ich komplementarności. Przedstawiono założenia teoretyczne dotyczące komplementarności oraz przywołano i zaimplementowano główne wskaźniki służące do jej oceny. Porównano i oceniono ich przydatność w kontekście badania niezawodności układu zasilania bazującego na źródłach niedyspozycyjnych. Analizę wskaźników komplementarności oparto na danych rzeczywistych raportowanych przez operatorów systemów przesyłowych lub symulowano je na podstawie parametrów meteorologicznych.

Więcej

Nowość

Tutaj J., Czaja S.

Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej

Praca zawiera obszerną dawkę wieloprzekrojowych analiz, wskazujących na złożoność, ewoluowanie i rozwój teorii liberalizmu i jej znaczenia w warunkach występowania rozmaitych sprzeczności, konfliktogennych procesów oraz barier w różnych sferach i obszarach życia społeczno-gospodarczego, sprzeczności interesów zarówno między państwami, jak i wewnątrz poszczególnych krajów

Więcej

Nowość

Wodo W., Rybak D., Błaśkiewicz P.

Analiza ekosystemu tożsamości cyfrowej w Polsce, stopnia jego wdrożenia i zastosowanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną Dostępne jako plik PDF

W książce analizujemy poszczególne elementy składowe ekosystemu usług cyfrowych w Polsce i pokazujemy, jak korzystać z nich efektywnie. Prezentujemy, jak działa i co oferuje nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód), w jaki sposób wykorzystywać podpisy elektroniczne i je łatwo weryfikować, czym jest portfel tożsamości mObywatel i co oferuje oraz jak będzie wyglądać koncepcja europejskiego portfela tożsamości EUDI Wallet.

Więcej

Nowość

Szumilas A.

Przestrzenie parkingowe w urbanistyce współczesnych osiedli mieszkaniowych w Polsce. Planowanie, realizacja, przyszłość

Badania, które autorka zrealizowała oraz zaprezentowała w monografii, pozwalają na podsumowanie kilku dziesięcioleci w kontekście planowania, przekształcania oraz realizacji przestrzeni parkingowych. Był to czas niezwykle intensywny zarówno pod względem politycznym, społecznym, jak i gospodarczym. Wszelkie globalne procesy polegające na zmianie stylu życia społeczeństwa czy wzroście znaczenia transportu indywidualnego przełożyły się na kształtowanie osiedli mieszkaniowych oraz wpłynęły na mobilność mieszkańców.

Więcej

Nowość

Kawa M.

Zastosowania pól losowych do opisu anizotropowych ośrodków gruntowych w wybranych zagadnieniach geoinżynierii

W pracy przedstawiono kompletną procedurę numeryczną jednoczesnej identyfikacji kąta obrotu oraz skali fluktuacji właściwości gruntu na podstawie powszechnie wykonywanych badań in situ. Pokazano, że w pewnych rodzajach podłoża kąt ten rzeczywiście występuje i może osiągać znaczne wartości. Wykazano przy tym, że wartość tego kąta wpływa w sposób znaczący na niezawodność konstrukcji.

Więcej

Zapowiedzi

W przygotowaniu

Leska S., Jagiełło M.

Ogrody i parki ziemi dębickiej Dostępne jako plik PDF

Niniejsza książka dotycząca zabytkowych ogrodów i parków obszaru określanego mianem Ziemi Dębickiej pokrywającej się z zasięgiem dzisiejszego powiatu dębickiego, powstałych w znakomitej większości przy dworach, jednym obiekcie o charakterze pałacowym oraz zieleni miejskiej stolicy regionu – Dębicy, została oparta na badaniach przeprowadzonych w latach 2011–2020.

Więcej

W przygotowaniu

Kędzia K.

Wyznacznik zmienności cyklu obciążenia wieloźródłowego hydrostatycznego układu napędowego. Wydanie II poprawione i uzupełnione

W książce przedstawiono sposób określenia współczynnika zmienności (WZ), za pomocą którego inżynier do realizacji zadanego cyklu pracy może szybko i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu oszacować potencjalne korzyści związane z zastosowaniem wieloźródłowego układu napędowego w miejsce klasycznego.

Więcej

W przygotowaniu

Bac-Bronowicz J., Uciechowska-Grakowicz A. (red.)

System ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej. Geoportal 3D Seko Z z interaktywnym modelem miasta

Przedstawione badania są częścią projektu „Opracowanie Systemu ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej (SekoZ)” POIR.04.01.04-00-0023/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zrealizowanego przez Politechnikę Wrocławską, ATMOTERM S.A. i SHH Sp. z o.o. Celem projektu było opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego przeznaczonego do ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej SekoZ. Wykorzystanie w tym systemie technologii GIS 3D oraz modelowania parametrów meteorologicznych i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, pozwoliło na wyznaczenie usług ekosystemowych, jakie zieleń miejska świadczy na rzecz mieszkańców.

Więcej