Dialog w Unii Europejskiej. Scenariusze zajęć dydaktycznych z zakresu komunikacji, mediacji, stereotypów i przeciwdziałania dezinformacji Dostępne jako plik PDF

Miodek M. (red.)

/

Scenariusze zajęć dydaktycznych – lekcji, warsztatów i konwersatoriów – stworzone w oparciu o wyniki badań prowadzonych w finansowanym ze środków Parlamentu Europejskiego projekcie GANESA1, którego pełny tytuł brzmi: Mediacje i dialog w Unii Europejskiej prowadzące do trwałego i sprawiedliwego społecznie porozumienia osiąganego w warunkach rzetelnej i wiarygodnej informacji.

Więcej

Europa, dialog i perspektywy młodych ludzi w zwierciadle wyników badań prowadzonych w projekcie GANESA Dostępne jako plik PDF

Tabernacka M., Kusiak-Winter R., Krakowska M., Knauber A., Reinhard E., Miodek M., Tracz-Molasy A.

/

Mediacje i dialog w Unii Europejskiej prowadzące do trwałego i sprawiedliwego społecznie porozumienia osiąganego w warunkach rzetelnej i wiarygodnej informacji. GANESA – to projekt badawczo-edukacyjny, który prowadzony był w latach 2020-2022. Praca przedstawia wyniki badań w ramach tego projektu.

Więcej

Nakład wyczerpany

Funkcje ewaluacji w zapewnianiu jakości kształcenia na uczelniach wyższych

Ciekot K.

Autorka omawia wielorakie aspekty roli kształcenia, podkreślając jego znaczenie dla kształtowania jednostki i dla pełnienia ról w rodzinie, zespole, instytucji, społeczeństwie. Eksponuje przy tym znaczenie nie tylko wiedzy i umiejętności, ale i prezentowanych wartości, postaw. Odwołuje się tu do Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1991 r., Białej Księgi Komisji Europejskiej z 1997 r., także do wspólnych idei, misji, wizji, celów kształcenia sformułowanych przez elity światowe. Autorka podkreśla na tym tle rolę jakości kształcenia dla przebiegu procesu kształcenia, jego wyników i dla dalszych losów uczących się oraz deklaruje, że ważnym czynnikiem wpływającym z kolei na jakość kształcenia jest „szeroko pojęta ewaluacja”.
Z recenzji prof. dr hab. Marii Cieślak

Więcej