Etyka wydawnicza

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej w ramach realizacji zadań wynikających z profilu swojej działalności uwzględnia stosowne akty prawne i kieruje się zachowaniem najwyższych standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej zgodnej z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE; Committee on Publication Ethics (https://publicationethics.org/) na podst. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r., m.in. §2 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2152; https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002152/O/D20182152.pdf).

To oznacza:

 1. Wykorzystanie przysługującego prawa do pierwszeństwa publikacji określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 14.1, 14.2 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062; https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf).
 2. Respektowanie Regulaminu zarządzania własnością intelektualną (ZW 39/2017 z dnia 10 kwietnia; Zał.) opracowanego na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 86c (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) „[…] w celu stworzenia warunków, w ramach obowiązującego systemu prawnego, do optymalnego wykorzystania potencjału twórczego swoich pracowników i pozostałych członków społeczności akademickiej, zapewnienia ochrony prawnej wynikom ich pracy intelektualnej oraz interesom Uczelni […]”, w tym szczególnie §11 odnośnie do Zasad publikacji utworów; https://intranet.pwr.edu.pl/doc/View.aspx?doc=ZW_39_2017 (dostęp wyłącznie z sieci Politechniki Wrocławskiej).
 3. Publikowanie wydawnictw zwartych: naukowych (monografii, prac zbiorowych; m.in. podręczników akademickich, a także skryptów) i popularnonaukowych oraz wydawnictw ciągłych (czasopism, serii wydawniczych).
  Określenie publikacji „monografią naukową” pozostaje zgodne z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji działalności naukowej §10.1, 10.2 (Dz. U. z dnia 28 lutego 2019 r. poz. 392 z późn. zm., Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2020 r. poz. 1352; https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000392/O/D20190392.pdf).
  Całkowitą wartość punktową zarówno monografii naukowej, jak i np. artykułu naukowego, redakcji naukowej czy rozdziału w monografii przedstawiono w §12–18 wskazanego rozporządzenia.
 4. Weryfikację planowanych publikacji w systemie antyplagiatowym (https://plagiat.pl/). W przypadku podejrzenia o tzw. zbędną (zduplikowaną) publikację czy plagiat przyjęcie sposobu postępowania zgodnego z wytycznymi COPE; https://publicationethics.org/resources/flowcharts/redundant-duplicate-publication-submitted-manuscript.
 5. Zachowanie ustalonej procedury odnośnie do wyboru recenzentów i procesu recenzyjnego stanowiących jedno z najistotniejszych kryteriów oceny każdego wydawnictwa. Między innymi obligatoryjnie przyjmuje się, że w przypadku każdej planowanej publikacji o charakterze naukowym wymagane są dwie recenzje, w tym opracowana poza Politechniką Wrocławską, a w przypadku prac dydaktycznych wymagana jest przynajmniej jedna – powstała poza macierzystą uczelnią. Przy czym recenzenci zostają wybrani spośród minimum czterech zgłoszonych przez Autora.
  Oczekuje się, że procedura dotycząca procesu recenzyjnego pozostanie zgodna z zaleceniami zawartymi w dokumentach opracowanych na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych (Warszawa 2011) oraz, Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej (Warszawa 2012).
 6. Dbałość o przestrzeganie zasad etyki wydawniczej dotyczących (https://publicationethics.org/core-practices):
  • wydawcy – m.in. w zapewnieniu prawidłowego przebiegu całego procesu wydawniczego,
  • autora/ redaktora naukowego – m.in. w zakresie gwarancji pełnej oryginalności planowanej publikacji oraz zachowania wszelkich standardów rzetelności naukowej (w tym wiarygodności badań naukowych),
  • recenzenta – m.in. odnośnie do respektowania terminowości, poufności, obiektywizmu i przeciwdziałaniu konfliktowi interesów.

Brak możliwości komentowania.