Nowość

Parkitna A.

Determinanty efektywności małego przedsiębiorstwa

Zastosowanie idei kompleksowej efektywności w sferze zarządzania małą firmą narzuca konieczność zmiany rozumienia jej efektywności. Sukces rozważany ze względu na model efektywności powoduje multiplikację jej wielu wymiarów. Z tego powodu efektywność małych przedsiębiorstw należy rozważać łącznie jako triadę zależności między trzema składowymi: efektywnością ekonomiczną, sprawnością wytwórczą i skutecznością działania.

Więcej

Nowość

Michalski M.

Gematria, geometria i inne fenomeny w architekturze judaizmu Dostępne jako plik PDF

/

Niniejsza monografia powstała na bazie pracy doktorskiej autora, zatytułowanej Architektura judaizmu – wybrane aspekty zagadnienia na przykładach zachowanych synagog z XVII i XVIII w. z terenu obecnej Polski. W obu publikacjach autor próbuje pokazać za pomocą pewnych fenomenów, czym właściwie jest architektura judaizmu.
— fragment Wstępu

Więcej

W sprzedaży dostępna wersja drukowana

Nowość

Michalski M.

Gematria, geometria i inne fenomeny w architekturze judaizmu

Niniejsza monografia powstała na bazie pracy doktorskiej autora, zatytułowanej Architektura judaizmu – wybrane aspekty zagadnienia na przykładach zachowanych synagog z XVII i XVIII w. z terenu obecnej Polski. W obu publikacjach autor próbuje pokazać za pomocą pewnych fenomenów, czym właściwie jest architektura judaizmu.
— fragment Wstępu

Więcej

Nowość

Malara Z., Rutkowska M. (red.)

Innowacje w dobie technologii IT. Obszary – Koncepcje – Narzędzia

Na monografię składają się opracowania autorstwa pracowników czołowych szkół wyższych w Polsce i za granicą, którzy zajmują się szeroko rozumianym zarządzaniem innowacjami oraz współpracują z Katedrą Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Publikacja zawiera zarówno rozważania teoretyczne, jak analizy wyników badań dotyczące zarządzania innowacjami, a także powiązania innowacji z Przemysłem 4.0 oraz IT.

Więcej

Nowość

Damurski Ł. (red.)

Model lokalnego centrum usługowego jako narzędzie kształtowania spójności terytorialnej obszarów miejskich

Książka poprzez rekapitulację aktualnych teorii urbanistycznych i przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań empirycznych wnosi nową wiedzę z zakresu planowania lokalnych ośrodków usługowych. Jednocześnie pozycja ta może być dobrą płaszczyzną popularyzacji idei LCU, jako instrumentu podniesienia żywotności osiedli mieszkaniowych, zwiększenia ładu przestrzennego w obszarach zurbanizowanych, sprawiedliwego rozdysponowania zasobów czy kształtowania tożsamości lokalnej.
— fragment recenzji dr hab. Mariana Kachniarza

Więcej

Nowość

Merta-Staszczak A., Burak M., Leśniewski J.

Nauka i przemysł. Politechnika Wrocławska w odbudowie i rozwoju gospodarczym Dolnego Śląska (1945–1989)

W książce Nauka i przemysł. Politechnika Wrocławska w odbudowie i rozwoju gospodarczym Dolnego Śląska (1945–1989) zostały przedstawione dwa najważniejsze zagadnienia związane z kształtowaniem nowoczesnej gospodarki na Dolnym Śląsku – rozwój przemysłu w okresie Polski Ludowej oraz rozwój Politechniki Wrocławskiej będącej źródłem innowacji, rozwiązań i instytucji, umożliwiającej transfer wiedzy do przemysłu. Uczelnia ta przez wiele lat odgrywała rolę jedynego zaplecza naukowo-badawczego w regionie.

Więcej

Oprawa twarda z obwolutą

Nowość

Gerber P.

Ochrona i modernizacja zabytkowych szpitali

Praca porządkuje wiedzę o dziejach rozwoju architektury szpitalnej. W opracowaniu autor zwraca uwagę na to, że szpitale oprócz swojej podstawowej funkcji medycznej często posiadają dodatkowe wartości, takie jak wartość zabytkowa. Wartości te przez właścicieli szpitali często nie są spostrzegane i zachowywane. Na Dolnym Śląsku, ale także w innych regionach naszego kraju problem modernizacji szpitali, w celu dostosowania do współczesnych wymagań, jest bardzo istotny.
— Z recenzji dr. hab. n. med. Adama Maciejczyka

Więcej

Nowość

Burak M.

Politechnika Wrocławska 1945-1952

Pracę Politechnika Wrocławska 1945–1952 poświęcono głównie problematyce formowania wydziałowej struktury uczelni oraz sieci katedr – podstawowych jednostek realizujących jej misję. Czas działań organizacyjnych to także starania o pozyskanie nauczycieli akademickich. W pierwszych powojennych miesiącach kadrę naukowo-dydaktyczną stanowili wykładowcy i absolwenci Politechniki Lwowskiej oraz reprezentanci nauk podstawowych lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza, a także – w mniejszym, lecz istotnym stopniu – dydaktycy wywodzący się z Politechniki Warszawskiej. To im przede wszystkim zawdzięczała wrocławska uczelnia techniczna swój rozwój. Nie byłby on jednak możliwy bez słuchaczy, których zainteresowanie studiami we Wrocławiu w równej mierze zależało od kwalifikacji zatrudnionej tu kadry dydaktycznej, jak i – mających swoje odzwierciedlenie w strukturze – możliwości edukacyjnych.
— fragment Wstępu

Więcej

Oprawa twarda z obwolutą

Nowość

Mielczarek B., Dobrowolska A. (red.)

Praktyczne problemy zarządzania. Wybrane prace słuchaczy 40. i 41. edycji PASB Executive MBA

Książka jest skierowana do osób poszukujących informacji o zarządzaniu współczesnymi polskimi przedsiębiorstwami, zwłaszcza do menedżerów różnego szczebla kierowniczego. Zaprezentowane przypadki mogą być zestawem dobrych praktyk z różnych obszarów zarządzania, a także mogą stanowić inspirację do wdrożenia własnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Można ją polecić również wykładowcom i studentom zarządzania na różnych uczelniach jako zestaw case studies wspomagających proces kształcenia z przedmiotów kierunkowych.

Więcej

Nowość

Baborska‐Narożny M. (red.)

Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania Dostępne jako plik PDF

Pilne ograniczenie szkodliwych emisji związanych z ogrzewaniem lokali mieszkalnych w Polsce wymaga współpracy i spójnego działania wielu osób i instytucji. Dla nich jest ta publikacja. Ma ona wypełnić istotną lukę w wiedzy o ogrzewaniu kamienic „przed” remontami i „po” nich oraz po zmianach systemów grzewczych. Pokazujemy możliwie pełen obraz, tj. zarówno perspektywę mieszkańców, jak i wyniki obiektywnych porównań bazujących na pomiarach i modelowaniu.
— ze Wstępu

Więcej

W przygotowaniu wersja drukowana.

Nowość

Brzostowski K.

Zastosowanie przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych

W książce Zastosowanie przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych przedstawiono zagadnienia dotyczące fuzji danych strumieniowych zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Pojęcie fuzji danych strumieniowych obejmuje teorie, metody, techniki i narzędzia wykorzystywane do łączenia danych pochodzących z różnych źródeł (np. czujników pomiarowych) w celu uzyskania lepszego opisu obserwowanego obiektu w porównaniu z opisem uzyskanym z wykorzystaniem tradycyjnych podejść, w których dane z wielu źródeł przetwarzane są oddzielnie.

Więcej