Nowość

Herbut A.

Aktywna ochrona dynamiczna konstrukcji poprzez redukcję amplitudy fali propagującej w podłożu gruntowym

W monografii zaproponowana została metoda aktywnej redukcji drgań podłoża gruntowego, polegająca na wytworzeniu w ośrodku gruntowym fali o zbliżonej amplitudzie i częstotliwości, ale zwrocie przemieszczeń przeciwnym do fali, której amplituda ma zostać zmniejszona. Jej zastosowanie umożliwi ochronę budynków przed szkodliwym wpływem drgań krótkotrwałych, wywołanych działalnością człowieka. Praca zawiera przegląd aktualnej literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w zakresie ochrony sejsmicznej oraz parasejsmicznej.

Więcej

Nowość

Felisiak P.A.

Application of Dual Quaternions to Kinematics of Free-Floating Robots and its Practical Consequences

/

Kinematic problems are fundamental and inevitable for theory and applications of robots consisting of manipulators. While kinematics of single groundmounted manipulators are well studied and solved since decades, this investigation considers kinematics at a higher level of generality. In particular, it is assumed that a considered robot consists of a base and multiple serial manipulators and floats freely, e.g., as in the case of near-zero gravity. The work justifies such an assumption by application of the developed kinematic models to space robots for on-orbit servicing.

Więcej

Nowość

Suchodolski J.

Architektura schronisk i zajazdów w Dolinie Dzikiej Orlicy na pograniczu polsko-czeskim

W książce został poruszony istotny problem zachowania spuścizny kulturowej w sferze rodzimej architektury stosunkowo mało znanego rejonu pogranicza polsko-czeskiego oraz kontynuacji jej formy i detalu w nowo powstających obiektach. Dotyczy to zabudowy o charakterze turystyczno-wypoczynkowym, w tym głównie schronisk i zajazdów. Omawiany obszar „łączy” graniczna rzeka Dzika Orlica będąca jednocześnie świadkiem trwającej tu od stuleci egzystencji i współpracy dwóch narodów.

Więcej

Nowość

Maj M., Ubysz A.

Chimneys. Use and durability

The subject of the work concerns the use and durability of industrial chimneys, mainly reinforced concrete chimneys. The authors included the most important aspects that occur during the initial start-up, use and repair of the chimney. The first part of the book contains information about the basic materials from which industrial chimneys are made. Subsequently the authors discuss the types of loads acting on the chimneys. The following sections include methods of examining the technical condition of chimneys, causes of degradation and loss of durability. Methods of repairing the chimney shell are presented in the following parts of the book. The work is based on many years of research by the Authors, who have extensive practical experience with this type of construction.
— Ashot Tamrazyan – Reviewer

Więcej

Nowość

Czemplik A.

Dynamika układów. Wprowadzenia do modelowania, analizy i symulacji

/

Dynamika układów jest pojęciem stosowanym w odniesieniu do różnorodnych obiektów i procesów, takich jak układy elektryczne, mechaniczne, cieplne, hydrauliczne, biologiczne, chemiczne i in. Na czym polega dynamika układu i czym jest spowodowana? Jak skonstruować jej matematyczny model? Po co i jak badać modele dynamiki? Co i jak można policzyć, a jak należy przeprowadzić badani symulacyjne? Odpowiedzi udzielane przez autorkę są ukierunkowane na fizyczną interpretację i praktyczne zastosowanie opisywanych modeli i metod.

Więcej

Nowość

Sitnik L.

Filtracja

Niniejsza publikacja dotyczy istotnego problemu filtracji mediów. Zdefiniowano w niej pojęcie procesu filtracji oraz przedstawiono jego ujęcie teoretyczne, a przydatność zaprezentowano na licznych przykładach filtracji mediów w silnikach spalinowych. Zwrócono uwagę na fakt, iż mechanizm filtracji nie jest mechanizmem sitowym. Istotne jest, że może być uzupełniany innymi mechanizmami, dotychczas wykorzystywanymi w niewielkim stopniu, jak np. mechanizm
magnetyczny.

Więcej

Nowość

Janicka L., Sztonyk P. (opr.)

Kurs korespondencyjny MATEMATYKA. Zbiór zadań 2014–2019

Zbiór zawiera zadania Korespondencyjnego Kursu z Matematyki z lat 2014–2019. Kurs ten jest prowadzony od roku 1972, obecnie przez Katedrę Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Jest skierowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamierzają podjąć studia techniczne.

Więcej

Nowość

Kasperski J.

Metody graficznej prezentacji danych naukowych. Teoria i przykłady zastosowań

Dr hab. inż. Jacek Kasperski jest profesorem Politechniki Wrocławskiej i ponad 30 lat pracownikiem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. Obszarem jego badań naukowych jest wymiana ciepła, chłodzenie, klimatyzacja, akumulacja ciepła, energooszczędność w budownictwie, odnawialne źródła energii, a zwłaszcza energetyka słoneczna.

Od wielu lat zajmuje się również promocją nauki. Niezbędne do tego graficzne środki przekazu danych stały się jedną z jego pasji.

Więcej

Nowość

Urbanowska A.

Oczyszczanie ciekłej frakcji pofermentu pochodzenia komunalnego z wykorzystaniem zintegrowanych procesów membranowych

Gospodarka o obiegu zamkniętym, czyste technologie, zielona energia, odnawialne źródła energii to pojęcia związane bezpośrednio ze strategią ochrony klimatu i nowoczesnej inżynierii środowiska. W tę strategię doskonale wpisuje się temat monografii, a mianowicie odzyskiwanie wody (wraz z cennymi składnikami mineralnymi) z ciekłej frakcji pofermentu pochodzenia komunalnego.
— Z recenzji prof. dr hab. inż. Katarzyny Majewskiej-Nowak

Więcej

Nowość

Madryas C., Wysocki L., Grosel J.

Odnowa konstrukcji ceglanych kolektorów kanalizacyjnych

W niniejszej monografii przedstawiono wyniki niektórych prac badawczych o charakterze ekspertyzy naukowo-technicznej, które autorzy wykonali na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, analizując stany techniczne i możliwości odnowy kolektorów ceglanych w polskich miastach.

Więcej

Nowość

Opieliński K.

Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu. Nowe trendy i zastosowani technologii dźwięku wielokanałowego oraz badania jakości dźwięku

W książce zawarto 14 obszernych rozdziałów opracowanych przez polskich akustyków z różnych ośrodków naukowo-badawczych: Katedry Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Wrocławskiej, Katedry Systemów Multimedialnych oraz Laboratorium Akustyki Fonicznej Politechniki Gdańskiej, Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Więcej

Nowość

Wolska M., Urbanowska A.

Projektowanie zakładów oczyszczania wody

Podręcznik Projektowanie zakładów oczyszczania wody jest kompendium dotyczącym projektowania urządzeń i całych układów do uzdatniania wody. Zawiera obszerny i uporządkowany materiał z zakresu obliczania i doboru urządzeń stosowanych w typowych zakładach oczyszczania wody powierzchniowej.

Więcej

Nowość

Kamiński R.

Subkultura zespołu projektowego

W monografii przedstawiono model subkultury zespołu projektowego. Na podstawie analizy krytycznej literatury przedmiotu i przeprowadzonych badań własnych wyodrębniono czynniki sprzyjające kształtowaniu się subkultury zespołu projektowego.

Więcej

Nowość

Dudkiewicz E.

Wielokryterialna ocena systemu odzysku ciepła odpadowego z promienników gazowych

Celem monografii jest identyfikacja, analiza i podział wybranych czynników wpływających na zastosowanie promienników gazowych podczerwieni z odzyskiem ciepła odpadowego jako narzędzi predykcji rozwoju technologii, implementacji systemów i efektywności ich pracy z wykorzystaniem metod decyzyjnych. Zidentyfikowane czynniki tworzą bazę kryteriów ich oceny.

Więcej

Nowość

Nowak H.

Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie

Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników, którzy używają kamer termowi­zyjnych w swojej pracy w diagnostyce termicznej budynków i innych obiektów budowlanych, dla studentów wyższych uczelni na kierunkach: budownictwo, architektura i inżynieria środowiska wyższych uczelni technicznych, dla inżynierów tych specjalności oraz dla wszyst­kich zainteresowanych tą techniką pomiarową.

Więcej