Nowość

Czasowa i przestrzenna komplementarność niedyspozycyjnych odnawialnych źródeł energii w kontekście zapotrzebowania na energię elektryczną. Zlewnia Nysy Kłodzkiej na obszarze powiatu kłodzkiego – studium przypadku

Jurasz J.

Czasowa i przestrzenna komplementarność niedyspozycyjnych odnawialnych źródeł energii w kontekście zapotrzebowania na energię elektryczną. Zlewnia Nysy Kłodzkiej na obszarze powiatu kłodzkiego – studium przypadku

/

W monografii dokonano opisu zmian zachodzących w systemach elektroenergetycznych na skutek rosnącej zmienności po stronie podażowej. Zaprezentowano wiele działań związanych ze sposobami integracji źródeł odnawialnych, szczególny nacisk kładąc na koncepcję ich komplementarności. Przedstawiono założenia teoretyczne dotyczące komplementarności oraz przywołano i zaimplementowano główne wskaźniki służące do jej oceny. Porównano i oceniono ich przydatność w kontekście badania niezawodności układu zasilania bazującego na źródłach niedyspozycyjnych. Analizę wskaźników komplementarności oparto na danych rzeczywistych raportowanych przez operatorów systemów przesyłowych lub symulowano je na podstawie parametrów meteorologicznych.

Badania szczegółowe przeprowadzono na obszarze fragmentu zlewni Nysy Kłodzkiej wraz z otaczającym ją powiatem kłodzkim. Na podstawie danych pomiarowych IMGW-PIB, danych satelitarnych oraz reanaliz (ERA-5) oszacowano dostępność zasobów energii odnawialnej wiatru, promieniowania słonecznego oraz wód płynących. Zbadano zależności między dostępnością energii z generatorów a zapotrzebowaniem na nią obserwowanym na głównych punktach zasilania. Przeprowadzono analizę komplementarności źródeł odnawialnych w czasie oraz przestrzenni (wygładzanie przestrzenne). W badaniu uwzględniono przeszło 70-letnie szeregi czasowe generacji źródeł wodnych, wiatrowych i słonecznych oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną symulowane w oparciu o sztuczne sieci neuronowe. W Podsumowaniu przedstawiono między innymi wymiar ekonomiczny koncepcji komplementarności oraz zalecane działania ukierunkowane na zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w analizowanym regionie.

Cena: 130 zł
Liczba stron: 296Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2023
ISBN 978-83-7493-231-8
ISSN 2657-5035

Brak możliwości komentowania.