Nakład wyczerpany

Funkcje ewaluacji w zapewnianiu jakości kształcenia na uczelniach wyższych

Ciekot K.

Funkcje ewaluacji w zapewnianiu jakości kształcenia na uczelniach wyższych

Kategoria rozważań „jakość kształcenia” jest niezwykle interesująca nie tylko dzięki autorskim teoretycznym rozmyślaniom, umożliwiającym prowadzenie badań komparatystycznych, zbyt rzadkich na gruncie pedagogicznego piśmiennictwa polskiego, lecz także z punktu widzenia nauczyciela akademickiego-praktyka, któremu nieobojętna jest jakość procesów kształcenia, nad którymi pracuje, które prowadzi, którymi kieruje.
Drugim kluczowym pojęciem i zarazem tytułowym zagadnieniem składowym, wnikliwie analizowanym w rozprawie, jest ewaluacja. Podstawowymi przesłankami zajęcia się tą kategorią refleksji naukowych są silne i różnorakie związki tego pojęcia z jakością kształcenia – wywieranie wpływu przez odpowiednio realizowaną ewaluację na jakość kształcenia oraz ewaluacja jako forma pomiaru tejże jakości.
Zatem możemy zauważyć, iż problematyka podjęta w pracy dobrze mieści się w obszarach poznania pedagogiki w ogólności, a zwłaszcza w dwu jej subdyscyplinach: pedagogice szkoły wyższej oraz pedeutologii. Zatem już można podkreślić celowość podjęcia tak sformułowanej problematyki. Dotyczy bowiem zarówno ważkich problemów w sensie rzeczowym, jak i wykorzystuje nowatorskie metody ich rozwiązywania w sensie warsztatowym.
— Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Duraj-Nowakowej

Autorka omawia wielorakie aspekty roli kształcenia, podkreślając jego znaczenie dla kształtowania jednostki i dla pełnienia ról w rodzinie, zespole, instytucji, społeczeństwie. Eksponuje przy tym znaczenie nie tylko wiedzy i umiejętności, ale i prezentowanych wartości, postaw. Odwołuje się tu do Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1991 r., Białej Księgi Komisji Europejskiej z 1997 r., także do wspólnych idei, misji, wizji, celów kształcenia sformułowanych przez elity światowe. Autorka podkreśla na tym tle rolę jakości kształcenia dla przebiegu procesu kształcenia, jego wyników i dla dalszych losów uczących się oraz deklaruje, że ważnym czynnikiem wpływającym z kolei na jakość kształcenia jest „szeroko pojęta ewaluacja”.
— Z recenzji prof. dr hab. Marii Cieślak

Cena: 37 zł
Liczba stron: 320Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2007
ISBN 978-83-7493-323-0

Brak możliwości komentowania.