Ochrona i modernizacja zabytkowych szpitali

Gerber P.

Ochrona i modernizacja zabytkowych szpitali

Z prawdziwą satysfakcją rozpocząłem lekturę długo oczekiwanej pracy będącej zwieńczeniem wieloletnich badań Autora, rozpoczynającego swą karierę akademicką od dyplomu magisterskiego wykonanego pod moim kierunkiem. Z równą satysfakcją śledziłem postępy kolejnych prac badawczych Autora, które dokumentują jego imponujący dorobek naukowy – w tym wiele prac obcojęzycznych zarówno w postaci artykułów, jak i książek. Powstawały w ramach Instytutu Historii Architektury Sztuki i Techniki (obecnie Katedry), przedstawiane na naszych seminariach naukowych, którym od wielu już lat mam zaszczyt przewodniczyć. Praca, w pełni odpowiadająca swą treścią tytułowi, jest unikalnym w naszej literaturze naukowej opracowaniem łączącym wiele poszukiwań, obserwacji, badań i twórczych aproksymacji co najmniej trzech dyscyplin. Po pierwsze są to wnikliwe analizy funkcjonalne, założenia projektowe i realizacje w zakresie szpitalnictwa. Autor dysponuje wieloletnim doświadczeniem zarówno w projektowaniu nowych założeń, jak i adaptacji i modernizacji historycznych szpitali. Nie byłoby to możliwe bez wnikliwej i dogłębnej analizy historyczno-konserwatorskiej – i to jest druga z wymienionych trzech dyscyplin. Po trzecie wreszcie – to gruntowna i rozległa wiedza o procesach funkcjonalnych w szpitalach, co opiera się na technikach medycznych, zasadach higieny i dynamice przemian w tym zakresie. Dlatego pracę można określić jako w pełni interdyscyplinarną, wymagającą dodatkowo czegoś, co wymyka się ścisłej empirii badawczej, lecz przenika całe to cenne opracowanie. Jest to poczucie odpowiedzialności społecznej opartej na stałym, wieloletnim kontakcie z funkcjonującymi szpitalami i placówkami służby zdrowia. Jednocześnie, jako projektujący, twórczy architekt, a zarazem historyk, wrażliwy na historyczną spuściznę, starał się – i daje temu wyraz w analizach i wnioskach – pogodzić wyrafinowane nowe technologie i zasady medycznej opieki, z zachowaniem historycznych form jako nośników informacji i wartości estetycznych w rozsądnej – w sensie odpowiedzialności społecznej – ochronie dawnych szpitali, będących szczególnie wartościowym dokumentem historycznego dziedzictwa, jak również wyzwaniem i przesłaniem dla przyszłych pokoleń.
— Z recenzji prof. dr. hab. inż. arch. Ernesta Niemczyka

Praca porządkuje wiedzę o dziejach rozwoju architektury szpitalnej. W opracowaniu autor zwraca uwagę na to, że szpitale oprócz swojej podstawowej funkcji medycznej często posiadają dodatkowe wartości, takie jak wartość zabytkowa. Wartości te przez właścicieli szpitali często nie są spostrzegane i zachowywane. Na Dolnym Śląsku, ale także w innych regionach naszego kraju problem modernizacji szpitali, w celu dostosowania do współczesnych wymagań, jest bardzo istotny. Dotyczy on znacznej części szpitali. Autor zwraca uwagę, że w procesie podejmowania decyzji o adaptacji czy budowie nowego szpitala należy wziąć pod uwagę wiele czynników, również wartość, jaką przedstawiają szpitale zabytkowe. Autor zwraca uwagę, że brak jest w literaturze opracowań pozwalających wspomóc podejmowanie właściwych decyzji w procesie projektowania modernizacji szpitala do aktualnych wymagań. Jest to w pełni uzasadniona teza – powinny być podjęte szersze badania nad określeniem najlepszych dróg postępowania przy dostosowaniu szpitali do ciągle zmieniających się wymagań w procesie leczenia. Przedstawiona praca znakomicie obrazuje kierunki postępowania przy działaniach zmierzających do modernizacji szpitali, tych posiadających walory zabytku. Praca dr. Piotra Gerbera pt. Ochrona i modernizacja zabytkowych szpitali jest na pewno wartościowym i oryginalnym opracowaniem. Brakuje tego typu opracowań, praktycznych uwag, które pomogą podjąć często bardzo trudne decyzje o kierunkach i sposobach modernizacji szpitali. Mam nadzieję, że prace nad poprawą wiedzy o modernizacji architektury szpitali będą dalej kontynuowane – nadal brakuje bowiem opracowań o szerszym podejściu do tej tematyki, informacji, które pomogłyby przeprowadzić proces modernizacji szpitali, które nie posiadają wartości zabytkowych.
— Z recenzji dr. hab. n. med. Adama Maciejczyka

Cena: 140 zł (180 zł - Oprawa twarda szyta ręcznie, 4 egzemplarze)
Liczba stron: 132Format: 300 × 300 mmRok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-068-0

Brak możliwości komentowania.