Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w nawierzchniach drogowych

Mackiewicz P.

Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w nawierzchniach drogowych

Prezentowana monografia dotyczy problematyki zmęczenia i pękania mieszanek mineralno-asfaltowych. Stosując badanie zmęczeniowe w warunkach kontrolowanego odkształcenia, zaprezentowano zależności prędkości propagacji pęknięć w różnych temperaturach. Omówiono metodę identyfikacji parametrów opisujących kinetykę pękania. Analiza zmian strukturalnych, z uwzględnieniem procesów energetycznych zachodzących w trakcie badania, pozwoliła opracować kryteria zmęczeniowe dla próbek z karbami i bez karbów. Przeanalizowano również powstawanie makropęknięć w zależności od zmiany modułu sztywności oraz zmian energetycznych zachodzących w procesie zmęczeniowym. Stwierdzono, że opis trwałości zmęczeniowej uwzględniający procesy energetyczne jest skuteczny ze względu na specyfikę mieszanek mineralno-asfaltowych. Przeprowadzoną identyfikację parametrów lepkosprężystych modelu Burgersa w badaniu dynamicznym wykorzystano w opracowanych modelach badania i określono wymagane współczynniki do opisu procesu pękania. Na podstawie opracowanego modelu mikrostrukturalnego wyznaczono współczynniki progowe, a na podstawie badania zginania parametry krytyczne pękania. Szczególną uwagę zwrócono na zjawisko pękania zachodzące w nawierzchniach drogowych. Na podstawie opracowanego modelu nawierzchni ze szczelinami przeprowadzono ocenę rozwoju mikropęknięć i makropęknięć z uwzględnieniem różnej grubości warstw nawierzchni drogowej. Przeanalizowano powstawanie klasycznych pęknięć „z dołu do góry” oraz „z góry do dołu”, wskazując na mechanizm uwarunkowany sposobem obciążenia nawierzchni.

Książka jest przeznaczona zarówno dla osób zajmujących się badaniami i analizami zmęczeniowymi nawierzchni drogowych (w zakresie doświadczalnym i teoretycznym), jak i projektantów, wykonawców, doktorantów, studentów oraz pracowników naukowych specjalności drogowej.

Cena: 42 zł
Liczba stron: 286Rok wydania: 2016
ISBN 978-83-7493-932-4

Brak możliwości komentowania.