Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery

Kuropka J., Gaj K., Sówka I. (red.)

Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery

Jakość powietrza atmosferycznego jest uwarunkowana zawartością zanieczyszczeń gazowych lub stałych, które występują w powietrzu w ilościach większych niż nakazują normy zawarte w obowiązujących przepisach. Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza w Polsce to tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór i fluorowodór, sadza, pył, metale ciężkie (m.in. rtęć) oraz związki organiczne, a wśród nich szczególnie szkodliwe dioksyny i furany.

Ocena jakości powietrza jest dokonywana corocznie pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo-(a)pirenem.

W ostatnich latach w Polsce, istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym – przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, natomiast w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. Obserwowane są też pojedyncze przypadki przekraczania norm stężenia dwutlenku azotu, których główną przyczyną jest emisja z ruchu pojazdów w centrum miast oraz na głównych drogach leżących w pobliżu stacji pomiarowych.

W celu ograniczenia skutków emisji zanieczyszczeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz dotrzymania przez kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) krajowych poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) zwanej dyrektywą IED określono, znacznie zaostrzone, standardy emisji dla instalacji spalania paliw. Standardy emisji z instalacji spalania paliw zostały zróżnicowane w zależności od rodzaju paliwa, nominalnej mocy cieplnej oraz od terminu oddania instalacji do eksploatacji.

Niniejsza książka zawiera artykuły prezentujące szeroki wachlarz zagadnień związanych z inżynierią i ochroną atmosfery oraz techniką pomiarową parametrów opisujących właściwości powietrza, które nawiązują do badań i wdrożeń aktualnie prowadzonych w placówkach naukowo-badawczych naszego kraju. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób, które opisane w niej działania prowadzą na co dzień oraz do studentów, przyswajających wiedzę na temat zagadnień inżynierii i ochrony atmosfery.

Fragmenty przedmowy dr. hab. inż. Józefa Kuropki

Cena: 46 zł
Liczba stron: 238Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-7493-020-8

Brak możliwości komentowania.