Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Dudycz T.

Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Monografia zawiera wyniki badań nad spółkami debiutującymi na GPW w Warszawie w latach 1998–2011. Autor przeanalizował sytuację finansową tych spółek rok przed debiutem oraz w ciągu dwóch latach po debiucie, wielkość kapitału pozyskanego przez nie z giełdy, warunki jego pozyskania, a także kierunki inwestowania. Za niezwykle intrygujące można uznać m.in. to, że debiutujące spółki po wejściu na giełdę w kolejnych latach po debiucie systematycznie obniżają swoją efektywność mierzoną wskaźnikami ROA i ROE. Zastanawiające jest, że debiutujące spółki, sprzedając około 30% udziałów, pozyskują relatywnie bardzo dużo kapitału w stosunku do kapitału już posiadanego. Rodzi to uzasadnione obawy, czy spółki mogą posiadać tak rozległe programy inwestycyjne zdolne do absorbcji takiej ilości kapitału, czy jest to raczej konsekwencja głównego motywu, którym kierują się spółki, wchodząc na giełdę – timingu. Autor wykazał, że inwestorzy, nabywając akcje debiutujących spółek, nie łączą ceny emisyjnej akcji z jej ceną nominalną. Ten błąd behawioralny popełniany przez nowych inwestorów jest wykorzystywany do przejmowania przez dotychczasowych akcjonariuszy praw do dużej części kapitału wnoszonego przez nowych inwestorów.

Cena: 32 zł
Liczba stron: 208Rok wydania: 2013

Brak możliwości komentowania.