Habitaty: reaktywacja małych społeczności lokalnych

Bać Z. (red.)

Habitaty: reaktywacja małych społeczności lokalnych

W terminologii nauk przyrodniczych „HABITAT” jest rozumiany jako „środowisko, w którym zespoły poszczególnych gatunków organizmów znajdują najdogodniejsze warunki życia”.

Na podstawie tej definicji można scharakteryzować pewne podstawowe cechy Habitatu człowieka, rozumując Go jako część środowiska naturalnego i kulturowego.

Do istotnych założeń metodycznych, które w programowaniu HABITATU odgrywają ważną rolę, należy absorbowanie mieszkańców jako przyszłych użytkowników w procesy projektowania ich środowiska mieszkalnego.

Wyróżnikiem HABITATU jest także poszukiwanie cech indywidualizacji, identyfikacji, możliwości przekształceń, mobilności jednostek mieszkalnych itp. Do osiągnięć celów niezbędne jest długotrwałe zaangażowanie i uporczywa obserwacja projektów zrealizowanych i ich mieszkańców, jest to postulat oczywisty, wymaga jednak akceptacji koniecznie szerokiego pola eksperymentu.

Aktualne zagadnienia reaktywacji małych społeczności lokalnych wpisują się w szeroki zakres badań Szkoły Naukowej „HABITAT” .

Przeobrażenia zwłaszcza wsi i małych miast dotyczą wielu dziedzin życia społecznego, ekonomiczno-politycznego, kulturowego, a także sposobu zagospodarowania przestrzeni w której żyjemy.

Jednym z ważnych obszarów badawczych obecnej Konferencji Naukowej pt.: „Reaktywacja małych społeczności lokalnych” będzie próbą znalezienia i scharakteryzowania wybranych przykładów, w których zagadnienia rozwoju przestrzenno-społecznego potwierdzają znaczący wpływ władzy samorządowej i lokalnej.

Działania zwrócone na człowieka i wartości kulturowe z uwzględnieniem warunków miejscowych w różnorodnych aspektach, to zadanie niezwykle istotne we współczesnych czasach, w których zrozumienie procesów humanizacji środowiska mieszkaniowego w zrównoważonym rozwoju są podstawą skutecznych osiągnięć w tej dziedzinie.

Założenia metodyczne Konferencji przewidują 2 etapowy system realizacji, pierwsza część to tradycyjnie organizowane Warsztaty a ich głównym celem będzie poszukiwanie i opracowanie wariantowych koncepcji organizacji i poprawy jakości życia mieszkańców na przykładzie wskazanych miejscowości lub założeń teoretycznych.

W drugim etapie będą prezentowane referaty o tematyce nawiązującej do Konferencji.

Główne cele Konferencji sformułowane w 3-ch grupach zagadnień badawczych:

  • poszukiwanie przestrzennych wzorców do wyrażenia fenomenu GENIUS LOCI i budowanie tożsamości wspólnoty grupy społecznej,
  • przedstawienie badań i studiów nad zróżnicowanym rozwojem środowiska mieszkaniowego oraz prezentacja osiągnięć twórczych w tym zakresie,
  • promocja demokratycznych procedur i współuczestnictwa lokalnych społeczności w kreowaniu Habitatów.

Oczekujemy również, że w trakcie dyskusji wykreowane zostaną wnioski i kierunki dalszych poszukiwań w tej trudnej i złożonej problematyce jakim jest reaktywacja małych społeczności lokalnych.

Cena: 71 zł
Liczba stron: 666Rok wydania: 2016
ISBN 978-83-7493-959-1

Brak możliwości komentowania.