Matematyczne wprowadzenie do mechaniki płynów

Kudela H.

Matematyczne wprowadzenie do mechaniki płynów

W książce Matematyczne wprowadzenie do mechaniki płynów przedstawione są podstawowe idee fizyczne i aparat matematyczny analizy matematycznej, rachunku wektorowego i tensorowego służące do opisu ruchu ośrodka płynnego. Płyn traktowany jest jako ośrodek ciągły (continuum), dlatego do jego opisu autor wykorzystał pojęcia wypracowane w mechanice ośrodka ciągłego. Rozróżnienia pomiędzy ciałem stałym a płynem zostały dokonane za pomocą równań konstytutywnych, których postać przesądza o własnościach ośrodka i jego reakcji na działające w nim siły. Ograniczono się do płynów nieściśliwych. Dynamika płynów nieściśliwych opiera się na prawie zachowania masy i prawach dynamiki Newtona. Najpierw zostały wyprowadzone równania ruchu ośrodka ciągłego, a dopiero później sformułowane równania konstytutywne dla płynu nielepkiego i lepkiego. Pozwoliło to na wyprowadzenie równań Eulera ruchu płynu nielepkiego, a dla płynu lepkiego równań Naviera–Stokesa. Oprócz przykładów rozwiązań dla ruchu płynu nielepkiego i lepkiego książka zawiera także szereg twierdzeń wiążących się z dynamiką wirowości i jej elementarnych nośników, jakimi są wiry punktowe.

Książka adresowana jest to doktorantów, studentów wyższych lat studiów i pracowników nauki. Może również być przydatna dla każdego, kto interesuje się mechaniką płynów.

Cena: 42 zł
Liczba stron: 270Rok wydania: 2016
ISBN 978-83-7493-953-9

Brak możliwości komentowania.