Prognozy zmian maksymalnych wysokości opadów deszczowych we Wrocławiu

Kaźmierczak B.

Prognozy zmian maksymalnych wysokości opadów deszczowych we Wrocławiu

Problematyka odprowadzania wód opadowych z terenów zurbanizowanych nabrała w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Z jednej strony postępujące wciąż uszczelnianie powierzchni terenu powoduje zwiększenie wartości współczynników spływów wód opadowych, z drugiej zaś coraz więcej uwagi poświęca się zachodzącym zmianom klimatu, zwłaszcza w kontekście globalnego ocieplenia i zwiększania się częstości występowania ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Urbanizacja i zmiany klimatyczne mają negatywny wpływ na sprawność funkcjonowania systemów kanalizacyjnych, powodując coraz częstsze ich przeciążenia prowadzące do lokalnych podtopień czy powodzi miejskich.

W monografii, na podstawie obserwacji opadów we Wrocławiu z lat 1960–2018, podjęto próbę predykcji przyszłych opadów maksymalnych, miarodajnych do wymiarowania systemów odwodnieniowych projektowanych obecnie, a mających bezpiecznie funkcjonować w kilkudziesięcioletniej perspektywie.

Cena: 40 zł
Liczba stron: 138Rok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-056-7
ISSN 2657-5035

Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Brak możliwości komentowania.