Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania

Baborska-Narożny M. (red.)

Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania

/ plik PDF

Pilne ograniczenie szkodliwych emisji związanych z ogrzewaniem lokali mieszkalnych w Polsce wymaga współpracy i spójnego działania wielu osób i instytucji. Dla nich jest ta publikacja.

Kluczową rolę w określaniu kierunku zmiany i jej stymulowaniu mają prawodawcy na poziomie krajowym i lokalnym, działający w ramach obowiązujących nasz kraj umów międzynarodowych. Idealna sytuacja to taka, w której polityka energetyczna na wszystkich szczeblach jest spójna i stabilna, z jasnym celem strategicznym, jako że wszystkie poziomy od globalnego do lokalnego są ściśle powiązane, a efekty działań mają konsekwencje na lata. Rozumienie podłoża problemu emisji w skali mikro, tj. skali poszczególnych kwartałów, budynków i mieszkań prezentowane w tej publikacji jest ważne dla tworzenia strategii działań w skali makro.

Kolejną grupą kluczową dla stymulacji ograniczania emisji są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, którzy przekładają wyznaczone przez prawodawców cele na lokalną rzeczywistość. Potrzebują oni dobrej znajomości kontekstu lokalnego w zakresie istniejących źródeł emisji oraz długofalowo najkorzystniejszych kierunków zmian. Samorządy bezpośrednio odpowiadają za mienie komunalne. W kamienicach Wrocławia oznacza to aktywną rolę samorządu jako inwestora w samym procesie likwidacji tzw. niskiej emisji.

Istotnymi graczami w procesie zmiany są też dostawcy mediów, takich jak energia elektryczna, gaz czy ciepło sieciowe. Budują oni strategię rozwoju swoich sieci, każdorazowo określają warunki przyłączenia i tworzą systemy rozliczeń. Ważni są również dostawcy produktów czy usług związanych z ogrzewaniem i remontami, zwłaszcza wielcy nieobecni naszych badań terenowych, tj. dostawcy systemów energii odnawialnej. Wszyscy oni znajdą w tej publikacji wskazówki co do potrzeb komunikacji z faktycznymi lub potencjalnymi odbiorcami ich usług, tj. zarządcami i mieszkańcami.

Kolejną kluczową grupą adresatów są działacze organizacji pozarządowych zajmujący się kwestiami jakości powietrza czy przeciwdziałania zmianom klimatu. Ich głos jest opiniotwórczy, co wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Ich starania o skierowanie publicznej uwagi oraz polityki na kwestie środowiskowe muszą być oparte na dogłębnym rozumieniu podłoża obserwowanych problemów oraz scenariuszy zmian korzystnych w dłuższej perspektywie. Bez tego istnieje ryzyko lobbowania za niewłaściwym celem, który nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Ostateczną decyzję o inwestycjach i remontach podejmują zawsze właściciele budynków czy wspólnoty wraz z zarządcami. Potrzebują oni rozeznania w możliwych do wdrożenia opcjach zmian i ich długofalowych skutkach. Tu z pomocą przychodzą audytorzy energetyczni oraz projektanci, którzy mają wiedzę o możliwościach technicznych i ofercie dostępnych na rynku rozwiązań dostosowanych do lokalnych realiów, np. do budynków objętych ochroną konserwatorską. Rola konserwatorów zabytków jest nie do przecenienia w dbaniu o zachowanie wartości historycznej architektury i cennych układów urbanistycznych. Jednak zazwyczaj audytorzy, projektanci czy konserwatorzy nie mają możliwości prześledzenia rzeczywistych efektów proponowanych zmian czy ograniczeń. Efektów, które decydują o kosztach utrzymania mieszkań w kamienicach, dobrostanie mieszkańców, a także atrakcyjności tej zabudowy dla przyszłych pokoleń.

Ta publikacja ma wypełnić istotną lukę w wiedzy o ogrzewaniu kamienic „przed” remontami i „po” nich oraz po zmianach systemów grzewczych. Pokazujemy możliwie pełen obraz, tj. zarówno perspektywę mieszkańców, jak i wyniki obiektywnych porównań bazujących na pomiarach i modelowaniu.

— ze Wstępu

Publikacja bezpłatna
Liczba stron: 165Format: 220 × 220 mmRok wydania: 2020
ISBN 978‐83‐7493‐141‐0
DOI 10.37190/DiverCITY4_WNW

Nośnik: plik PDFPobierz

Brak możliwości komentowania.