Wybrane zagadnienia oceny nośności posadowienia bezpośredniego w ujęciu teorii pól losowych

Puła W.

Wybrane zagadnienia oceny nośności posadowienia bezpośredniego w ujęciu teorii pól losowych

W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia oszacowania nośności posadowienia bezpośredniego. Uwzględniono przestrzenną zmienność właściwości podłoża gruntowego modelowaną z zastosowaniem metod teorii pól losowych. W ramach ogólnych zagadnień modelowania przedstawiono oryginalne, niepublikowane wcześniej rezultaty prac autora dotyczące oszacowań skali fluktuacji przy transformowaniu pola losowego. Poświęcono też uwagę identyfikacji parametrów pola losowego na podstawie badań geotechnicznych. Oszacowania nośności przedstawiono w ramach dwóch ogólnych podejść: za pomocą losowych mechanizmów kinematycznych, gdzie ważnym elementem było zbadanie przypadku zmiennych losowo powierzchni poślizgu, oraz za pomocą losowej metody elementów skończonych. W drugim podejściu szczególny nacisk położono na modelowanie za pomocą anizotropowych pól losowych, w których pozioma skala fluktuacji jest znacznie większa od pionowej. Oprócz nowych elementów poznawczych w monografii zawarto ważne aspekty praktyczne, wskazując na przykładach, jak przedstawione koncepcje można zastosować do probabilistycznego wspomagania projektowania.

Monografia dra hab. inż. Wojciecha Puły ma charakter pracy teoretycznej, wnoszącej bardzo istotny wkład do teorii bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych w zakresie opracowania oryginalnych metod i procedur oceny miar niezawodności posadowień bezpośrednich.
— Z recenzji prof. dr hab. inż. Elżbiety Stilger-Szydło

Wojciech Puła od roku 1984 jest związany z Politechniką Wrocławską, gdzie w 2005 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo. Pracował też na zagranicznych uniwersytetach, m.in. we Francji (Université de Lille) oraz w Iraku (Al-Mustansiriya University w Bagdadzie i University of Baghdad). Był również wykładowcą w International Centre for Mechanical Science (CISM) w Udine we Włoszech, a na Politecnico di Bari we Włoszech prowadził kurs dla doktorantów. Ponadto wygłosił wiele referatów na prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowania naukowe autora dotyczą niezawodności konstrukcji, modelowania numerycznego w geotechnice, mechaniki gruntów oraz zagadnień fundamentowania. Opublikował ponad sto prac naukowych, w tym kilkanaście obszernych artykułów w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports. Od roku 2013 pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma Studia Geotechnika et Mechanica. Uczestniczy w radach wydawniczych kilku prestiżowych czasopism naukowych, takich jak Computers and Geotechnics czy Georisk. Jest członkiem International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, a także członkiem Zarządu Krajowego Polskiego Komitetu Geotechniki obecnej kadencji.

Cena: 38 zł
Liczba stron: 256Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-052-9

Brak możliwości komentowania.