Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie

Malara Z. (red.)

Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie

Postęp i kształtowanie się Świata nie są możliwe bez zmian. Utrwalona w gospodarkach i społeczeństwach świadomość potrzeby wdrażania innowacji, inwentyki i nowości wynika z przekonania o ogromnym znaczeniu poszukiwania nowych rozwiązań lub tworzenia warunków dla nowych zastosowań rozwiązań już istniejących dla szeroko rozumianego rozwoju. Powszechnie uważa się, że innowacje dotyczą techniki, technologii czy organizacji. Tymczasem we współczesnym świecie, w związku z problemami, z jakimi się on boryka, innowacje oraz ich efektywne implementowanie są pożądane także w obszarze życia społecznego, ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej czy tzw. nowej ekonomii. Kluczem do sukcesu może być współdziałanie naukowców i praktyków zainteresowanych zarówno rozwijaniem inwentyki, jak i najszerzej rozumianymi innowacjami.

W Polsce badania w zakresie innowacji podejmuje wiele środowisk naukowych skupiających uwagę na interdyscyplinarnej perspek¬tywie ujmowania zagadnień związanych z tą problematyką. Próbą nawiązania kontaktu środowisk naukowych i środowisk biznesowych oraz wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń związanych z szeroko rozumianymi innowacjami w gospodarce i społeczeństwie było sympozjum „Co to są innowacje społeczne?” zorganizowane przez Katedrę Infrastruktury Zarządzania w ramach obchodów 70-lecia Politechniki Wrocławskiej. Pokłosiem tego spotkania jest niniejsza monografia adresowana do menedżerów i specjalistów od zarzą¬dzania, teoretyków i znawców literatury przedmiotu oraz studentów chcących rozwinąć wiedzę na temat innowacji. Zapoznanie się z nią jest tym bardziej warte polecenia, że przyjęta perspektywa umożliwiła omówienie zagadnień dotychczas rzadko podejmowanych w literaturze przedmiotu.

Cena: 36 zł
Liczba stron: 262Rok wydania: 2016
ISBN 978-83-7493-958-4

Brak możliwości komentowania.