Parametry procesu wymiany anionowej na proszkowych adsorbentach magnetycznych jako narzędzie kontroli usuwania naturalnych substancji organicznych z wody

Mołczan M.

Parametry procesu wymiany anionowej na proszkowych adsorbentach magnetycznych jako narzędzie kontroli usuwania naturalnych substancji organicznych z wody

Wykorzystanie proszkowych adsorbentów magnetycznych jest jedną z najważniejszych innowacji, które wprowadzono do technologii oczyszczania wody w ostatnich latach. Ich zastosowanie w celu usuwania naturalnych substancji organicznych z wody umożliwiło wprowadzenie ciągłości operacyjnej procesu przy wielokrotnym wykorzystaniu adsorbentu regenerowanego na miejscu, a także zapewnienie stabilnej dużej szybkości adsorpcji oraz poprawę warunków eksploatacji całego ciągu technologicznego.

W monografii zawarto kompleksową charakterystykę metody uwzględniającą: prezentację właściwości proszkowych adsorbentów magnetycznych i metod badawczych służących ocenie ich działania, zestawienie głównych typów reaktorów, omówienie współdziałania nowego procesu z innymi procesami tworzącymi ciągi technologiczne oczyszczania wody oraz ocenę perspektyw rozwoju metody. W pracy zaproponowano sposób kontroli procesu oparty na koncepcji dwóch grup parametrów (pierwotnych i wtórnych) charakteryzujących działanie omawianej metody w odniesieniu do warunków stanu ustalonego. Parametry pierwotne służą bezpośredniemu oddziaływaniu na proces, a rolą parametrów wtórnych jest tworzenie obrazu procesu, który ułatwia jego rozumienie, określa współzależności między parametrami oraz wskazuje dodatkowe możliwości wykorzystania parametrów pierwotnych do osiągania celów technologicznych. Opisany system parametrów procesowych razem z wiążącymi je relacjami matematycznymi umożliwia definiowanie warunków stanu ustalonego procesu oraz kontrolowane dokonywanie zmiany jednego stanu ustalonego na inny wraz z wyznaczeniem wszystkich niezbędnych ku temu danych.

Cena: 48 zł
Liczba stron: 304Rok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-081-9
ISSN 2657-5035

Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Brak możliwości komentowania.