W przygotowaniu

Herbut A.

Aktywna ochrona dynamiczna konstrukcji poprzez redukcję amplitudy fali propagującej w podłożu gruntowym

W monografii zaproponowana została metoda aktywnej redukcji drgań podłoża gruntowego, polegająca na wytworzeniu w ośrodku gruntowym fali o zbliżonej amplitudzie i częstotliwości, ale zwrocie przemieszczeń przeciwnym do fali, której amplituda ma zostać zmniejszona. Jej zastosowanie umożliwi ochronę budynków przed szkodliwym wpływem drgań krótkotrwałych, wywołanych działalnością człowieka. Praca zawiera przegląd aktualnej literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w zakresie ochrony sejsmicznej oraz parasejsmicznej.

Więcej

Kwiatkowska E.

Badania drgań w drogach kolejowych

Dr inż. Ewelina Kwiatkowska, doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, tytuł uzyskała na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego. Ukończyła również Wydział Prawa Ekonomii i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim z tytułem magistra prawa.

Przez wiele lat była ekspertem w Urzędzie Transportu Kolejowego w Warszawie w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności, wykonawcą ekspertyz dla przemysłu, a także autorką zgłoszeń patentowych. Pełniła funkcje kierownika siedmiu grantów naukowo-badawczych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Więcej

NAKŁAD WYPRZEDANY

Hoła B.

Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych

Dr hab. inż. Bożena Hoła jest absolwentką Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Od ukończenia studiów jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym macierzystego Wydziału, obecnie profesorem nadzwyczajnym, kierownikiem w Zakładzie Technologii i Zarządzania w Budownictwie.

Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się głównie wokół zagadnień inżynierii procesów budowlanych i obejmują dwa kierunki badawcze: organizację i zarządzanie w budownictwie oraz bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

Więcej