Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w nawierzchniach drogowych

Mackiewicz P.

Prezentowana monografia dotyczy problematyki zmęczenia i pękania mieszanek mineralno-asfaltowych. Książka jest przeznaczona zarówno dla osób zajmujących się badaniami i analizami zmęczeniowymi nawierzchni drogowych (w zakresie doświadczalnym i teoretycznym), jak i projektantów, wykonawców, doktorantów, studentów oraz pracowników naukowych specjalności drogowej.

Więcej

Wybrane zagadnienia oceny nośności posadowienia bezpośredniego w ujęciu teorii pól losowych

Puła W.

W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia oszacowania nośności posadowienia bezpośredniego. Uwzględniono przestrzenną zmienność właściwości podłoża gruntowego modelowaną z zastosowaniem metod teorii pól losowych. W ramach ogólnych zagadnień modelowania przedstawiono oryginalne, niepublikowane wcześniej rezultaty prac autora dotyczące oszacowań skali fluktuacji przy transformowaniu pola losowego. Poświęcono też uwagę identyfikacji parametrów pola losowego na podstawie badań geotechnicznych.

Więcej

Wzmacnianie podłoża w gruntach zapadowych i nienasyconych

Kozubal J.W.

/

W monografii Wzmacnianie podłoża w gruntach zapadowych i nienasyconych przedstawiono metody wyznaczania zmian podciśnienia wody w porach gruntu oraz opisano wpływ wilgotności na zmianę cech fizycznych i wytrzymałościowych podłoża. Książka może być przydatna nie tylko dla geotechników, lecz także dla innych osób zainteresowanych tematyką wzmacniania podłoża zapadowego metodami o małej energochłonności, niewymagającymi zaawansowanego sprzętu technicznego.

Więcej

Zastosowania pól losowych do opisu anizotropowych ośrodków gruntowych w wybranych zagadnieniach geoinżynierii

Kawa M.

W pracy przedstawiono kompletną procedurę numeryczną jednoczesnej identyfikacji kąta obrotu oraz skali fluktuacji właściwości gruntu na podstawie powszechnie wykonywanych badań in situ. Pokazano, że w pewnych rodzajach podłoża kąt ten rzeczywiście występuje i może osiągać znaczne wartości. Wykazano przy tym, że wartość tego kąta wpływa w sposób znaczący na niezawodność konstrukcji.

Więcej

Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie

Nowak H.

Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników, którzy używają kamer termowi­zyjnych w swojej pracy w diagnostyce termicznej budynków i innych obiektów budowlanych, dla studentów wyższych uczelni na kierunkach: budownictwo, architektura i inżynieria środowiska wyższych uczelni technicznych, dla inżynierów tych specjalności oraz dla wszyst­kich zainteresowanych tą techniką pomiarową.

Więcej