Nakład wyczerpany

Funkcje ewaluacji w zapewnianiu jakości kształcenia na uczelniach wyższych

Ciekot K.

Autorka omawia wielorakie aspekty roli kształcenia, podkreślając jego znaczenie dla kształtowania jednostki i dla pełnienia ról w rodzinie, zespole, instytucji, społeczeństwie. Eksponuje przy tym znaczenie nie tylko wiedzy i umiejętności, ale i prezentowanych wartości, postaw. Odwołuje się tu do Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1991 r., Białej Księgi Komisji Europejskiej z 1997 r., także do wspólnych idei, misji, wizji, celów kształcenia sformułowanych przez elity światowe. Autorka podkreśla na tym tle rolę jakości kształcenia dla przebiegu procesu kształcenia, jego wyników i dla dalszych losów uczących się oraz deklaruje, że ważnym czynnikiem wpływającym z kolei na jakość kształcenia jest „szeroko pojęta ewaluacja”.
Z recenzji prof. dr hab. Marii Cieślak

Więcej

Nakład wyczerpany

Innowacje – strategie techniczne i rozwojowe

Kasprzak W.A., Pelc K.I.

Innowacyjność jest dziedziną działalności społecznej i gospodarczej wymagającą niezwykle szerokiej wiedzy i intuicji. Wymaga bowiem nie tylko orientacji we współczesnych osiągnięciach nauki, które wróżą rewolucyjne zmiany, oraz w całym szeregu przełomowych technologii, ale również znajomości rynku i głębokiej wiedzy z zakresu ekonomii.

Więcej

Nakład wyczerpany

Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie

Malara Z., Skonieczny J. (red.)

Monografia jest skierowana zarówno do studentów i doktorantów, dla których jest niewątpliwie cenną ofertą edukacyjną, jak i do menedżerów i specjalistów zajmujących się generowaniem i wdrażaniem innowacji w swoich organizacjach i chcących poszerzyć swoje umiejętności przedsiębiorcze i twórcze.

Więcej

Nakład wyczerpany

Kontenerowe systemy transportowe. Geneza i rozwój do 1914 r.

Lewandowski K.

Praca zawiera wiele oryginalnych treści faktograficznych nigdzie niepublikowanych, a odnoszących się do genezy powstania pojemników transportowych, środków transportu czy też urządzeń przeładunkowych (…). Na chwilę obecną, według mojej wiedzy, na rynku nie ma dzieła ujmującego rozwój transportu w taki sposób.
— Z recenzji prof. Marianny Jacyny

Więcej

Nakład wyczerpany

Laboratorium wysokonapięciowe w dydaktyce i elektroenergetyce

Fleszyński J. (red.)

Oddajemy w ręce Czytelnika nowy podręcznik, przeznaczony dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani pracą w laboratorium wysokich napięć oraz wysokonapięciową techniką probierczą i pomiarową. Materiał w podręczniku przedstawiono tak, aby mógł on służyć zarówno studentom, jak i inżynierom zajmującym się eksploatacją i badaniami urządzeń wysokiego napięcia.

Więcej

Nakład wyczerpany

Mechanika budowli dla architektów

Kolendowicz T.

Mechanika budowli jest jedną z wielu dyscyplin, którą architekt musi opanować. Jej zakres powinien być dostosowany odpowiednio proporcjonalnie do innych ważnych i obszernych nauk. Przy dzisiejszych trendach naszej cywilizacji matematyzowania wielu nauk, nie tylko technicznych, oraz roli konstrukcji we współczesnej architekturze podany w podręczniku Mechanika budowli dla architektów zakres wiedzy ogólnej o teorii i kształtowaniu konstrukcji jest dla architektów niezbędny.

Więcej

Nakład wyczerpany

Modele lepkosprężyste ośrodka porowatego i przykłady ich zastosowań w geoinżynierii

Bartlewska-Urban M.

Modelowanie matematyczne coraz powszechniej jest stosowane do badania zjawisk fizycznych. Posługując się aparatem matematycznym, można zbadać właściwości obiektu, które trudno byłoby zbadać empirycznie lub przez predykcję zachowania się np. konstrukcji pod wypływem czynnika zewnętrznego. W pracy Modele lepkosprężyste ośrodka porowatego i przykłady ich zastosowań w geoinżynierii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest w istocie model matematyczny będący podstawą wszelkich rozwiązań praktycznych w geoinżynierii oraz co jest istotne przy tworzeniu modelu matematycznego, by był użyteczny i miał uzasadnienie fizyczne.

Więcej

Nakład wyczerpany

Modeling and identification of nonlinear mechanical systems under dynamic complex loads

Kulisiewicz M.

Changes occurring in a machine’s component under continuous cyclic loads are the focus of our interest. The basic measure of such changes can be the energy loss. In order to estimate it correctly, a precise model of the vibration damping, taking into account not only the viscous friction but also the resistance to motion associated with dry friction, must be introduced. Therefore a nonlinear type model, which would describe much more accurately the dynamic properties of the tested element of a machine than the commonly used linear model, is adopted.

Więcej

Nakład wyczerpany

Nauka i przemysł. Politechnika Wrocławska w odbudowie i rozwoju gospodarczym Dolnego Śląska (1945–1989)

Merta-Staszczak A., Burak M., Leśniewski J.

W książce Nauka i przemysł. Politechnika Wrocławska w odbudowie i rozwoju gospodarczym Dolnego Śląska (1945–1989) zostały przedstawione dwa najważniejsze zagadnienia związane z kształtowaniem nowoczesnej gospodarki na Dolnym Śląsku – rozwój przemysłu w okresie Polski Ludowej oraz rozwój Politechniki Wrocławskiej będącej źródłem innowacji, rozwiązań i instytucji, umożliwiającej transfer wiedzy do przemysłu. Uczelnia ta przez wiele lat odgrywała rolę jedynego zaplecza naukowo-badawczego w regionie.

Więcej

Oprawa twarda z obwolutą.

Nakład wyczerpany

Nośność ciągłych łączników otwartych w zespolonych konstrukcjach stalowo-betonowych

Lorenc W.

W książce przedstawiono koncepcję obliczania nośności stalowych łączników otwartych w połączeniu ścinanym typu composite dowels stosowanym w nowoczesnych konstrukcjach dźwigarów zespolonych stalowo-betonowych.

Książka jest przeznaczona dla inżynierów budownictwa specjalizujących się w zagadnieniach dotyczących konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.

Więcej

Nakład wyczerpany

Politechnika Wrocławska 1945-1952

Burak M.

Pracę Politechnika Wrocławska 1945–1952 poświęcono głównie problematyce formowania wydziałowej struktury uczelni oraz sieci katedr – podstawowych jednostek realizujących jej misję. Czas działań organizacyjnych to także starania o pozyskanie nauczycieli akademickich. W pierwszych powojennych miesiącach kadrę naukowo-dydaktyczną stanowili wykładowcy i absolwenci Politechniki Lwowskiej oraz reprezentanci nauk podstawowych lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza, a także – w mniejszym, lecz istotnym stopniu – dydaktycy wywodzący się z Politechniki Warszawskiej. To im przede wszystkim zawdzięczała wrocławska uczelnia techniczna swój rozwój. Nie byłby on jednak możliwy bez słuchaczy, których zainteresowanie studiami we Wrocławiu w równej mierze zależało od kwalifikacji zatrudnionej tu kadry dydaktycznej, jak i – mających swoje odzwierciedlenie w strukturze – możliwości edukacyjnych.
— fragment Wstępu

Więcej

Oprawa twarda z obwolutą.

Nakład wyczerpany

Reintegracja osiedli. Z cyklu Krajobrazy XXI wieku Dostępne jako płyta CD

Wiszniowski J. (red.)

/

Zakład Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej łączy swą działalność z proekologicznym nurtem w architekturze i planowaniu przestrzennym.

Od 1993 roku prowadzi dwuletnie podyplomowe studia w zakresie architektury krajobrazu, łącząc je z corocznymi seminariami wyjazdowymi pod nazwą Krajobrazy XXI wieku.

Niniejsza monografia z cyklu Krajobrazy XXI wieku zawiera nie tylko zapis działań podjętych w ramach Programu Reintegracji Osiedli, lecz także rozważania na tematy pokrewne związane z nurtem prospołecznym i proekologicznym we współczesnej urbanistyce krajobrazowej.

Więcej

Nakład wyczerpany

Reintegracja osiedli. Z cyklu Krajobrazy XXI wieku

Wiszniowski J. (red.)

Zakład Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej łączy swą działalność z proekologicznym nurtem w architekturze i planowaniu przestrzennym.

Od 1993 roku prowadzi dwuletnie podyplomowe studia w zakresie architektury krajobrazu, łącząc je z corocznymi seminariami wyjazdowymi pod nazwą Krajobrazy XXI wieku.

Niniejsza monografia z cyklu Krajobrazy XXI wieku zawiera nie tylko zapis działań podjętych w ramach Programu Reintegracji Osiedli, lecz także rozważania na tematy pokrewne związane z nurtem prospołecznym i proekologicznym we współczesnej urbanistyce krajobrazowej.

Więcej

Nakład wyczerpany

Sukces projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w sektorze nauki

Klaus-Rosińska A.

W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele publikacji dotyczących zarządzania projektami badawczymi i badawczo-rozwojowymi, niewiele z nich jednak dotyczy problematyki sukcesu w kontekście takich projektów, identyfikacji kryteriów i czynników sukcesu dla tego typu przedsięwzięć czy modeli sukcesu dla nich opracowanych. Monografia Sukces projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w sektorze nauki uzupełnia tę lukę badawczą.

Więcej

Nakład wyczerpany

System ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej. Geoportal 3D Seko Z z interaktywnym modelem miasta

Bac-Bronowicz J., Uciechowska-Grakowicz A. (red.)

Przedstawione badania są częścią projektu „Opracowanie Systemu ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej (SekoZ)” POIR.04.01.04-00-0023/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zrealizowanego przez Politechnikę Wrocławską, ATMOTERM S.A. i SHH Sp. z o.o. Celem projektu było opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego przeznaczonego do ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej SekoZ. Wykorzystanie w tym systemie technologii GIS 3D oraz modelowania parametrów meteorologicznych i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, pozwoliło na wyznaczenie usług ekosystemowych, jakie zieleń miejska świadczy na rzecz mieszkańców.

Więcej

Nakład wyczerpany

Wspomnienia

Suski M.

Przedstawiamy Wspomnienia Profesora Mariana Suskiego – niezwykłego człowieka, którego życie stanowiło wzór dla kolejnych pokoleń studentów i także obecnie może być pięknym przykładem dla tych młodych ludzi, którzy nie mieli szczęścia bezpośredniego obcowania z Profesorem.

Długie życie Profesora można podzielić na trzy okresy: do roku 1939, lata 1939–1946 i okres powojenny. W pierwszym z nich, obejmującym lata przedwojenne, ukształtowała się kryształowa osobowość Profesora – w znacznym stopniu pod wpływem wychowania w środowisku harcerskim, a później w Szkole Kadetów i także pod wpływem sportowego ducha walki tego wybitnego szermierza, medalisty olimpiady w Los Angeles.

Ze Wstępu Ryszarda Czocha i Andrzeja Francika

Więcej

Nakład wyczerpany

Zrównoważenie w architekturze. Od idei do realizacji na tle doświadczeń kanadyjskich

Bać A.

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny i jest poświęcona współczesnej architekturze spełniającej wyzwania wynikające z idei zrównoważonego rozwoju. Jej zakres obejmuje kilka wątków ujętych wspólnym wyznacznikiem „od idei do realizacji”. Zaprezentowano ideę zrównoważenia i jej odzwierciedlenie w międzynarodowych regulacjach prawnych wyznaczających drogę do osiągnięcia zrównoważonego modelu rozwoju naszej cywilizacji.

Więcej

Wydrukowano na niebielonym papierze z recyklingu